Skelbiamas konkursas Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos (adresas: Mindaugo 18, Kėdainiai)  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos (darbo pobūdis):

 1. Stebėti mokytojų pamokas, analizuoti mokymo metodus ir formas;
 2. Skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, inicijuoti pedagoginių metodų diegimą;
 3. Rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;
 4. Gebėti Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus naudoti mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui;
 5. Analizuoti ir apibendrinti gimnazijos pedagogų veiklą;
 6. Vykdyti elektroninio dienyno priežiūrą;
 7. Kuruoti organizuojamų renginių veiklą, palaikyti ryšius su miesto ir savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigomis;
 8. Koordinuoti gimnazijos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą, teikti paraiškas tarptautiniams, šalies projektams;
 9. Įgyvendinti Tūkstantmečio mokyklų programą.
 10. Teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais;
 11. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais;
 12. Išmanyti Vaiko gerovės komisijos darbą, jos veiklą reglamentuojančius įstatymus ir tvarkas;
 13. Vykdyti prevencinių programų įgyvendinimą gimnazijoje;
 14. Organizuoti vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą, analizuoti mokinių mokymosi pasiekimus, daromą pažangą;
 15. Organizuoja Atžalyno gimnazijos akademijos (AGA) veiklą;
 16. Savarankiškai vykdyti kitas gimnazijos direktoriaus perduotas funkcijas;
 17. Pavaduoti laikinai nesantį gimnazijos direktorių (ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais).

 Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą;
 3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 5. Mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu;
 6. Mokėti dirbti kompiuteriu (WordExcelPowerPoint, internetu ir elektroniniu paštu);
 7. Žinoti švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugos įstatymą, gebėti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus;
 8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti, analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, pagal priskirtą kompetenciją priimti sprendimus bei dirbti komandoje;
 9. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, siūlymus ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu;
 10. Turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis;
 11. Būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais, organizuoti tarptautinius trumpalaikius ir ilgalaikius projektus.

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (Nuostatų 1 priedas);
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 4. Užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);
 5. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje:

https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Papildoma informacija apie konkursą teikiama Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje tel. 8 347 60230.