SKELBIMAS

DĖL KONKURSO KĖDAINIŲ „ATŽALYNO‘‘ GIMNAZIJOS

 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS EITI

   Skelbiamas konkursas Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos (adresas: Mindaugo g. 18, Kėdainiai)  direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.

Direktoriaus pavaduotojo funkcijos (darbo pobūdis):

 1. Stebi mokytojų pamokas, analizuoja mokymo metodus ir formas.
 2. Skatina mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelia kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauja, inicijuoja pedagoginių metodų diegimą.
 3. Rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus.
 4. Geba mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus naudoti mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui.
 5. Analizuoja ir apibendrina mokyklos pedagogų veiklą.
 6. Vykdo elektroninio dienyno priežiūrą.
 7. Kuruoja organizuojamų renginių veiklą, palaiko ryšius su miesto ir savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigomis.
 8. Koordinuoja mokyklos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą, teikia paraiškas tarptautiniams, šalies projektams.
 9. 9.Teikia mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais.
 1. Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais.
 2. Išmano Vaiko gerovės komisijos darbą, jos veiklą reglamentuojančius įstatymus ir tvarkas;

vykdo prevencinių programų įgyvendinimą gimnazijoje.

 1. Savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas.
 2. Pavaduoja laikinai nesantį mokyklos direktorių (ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais).

 

     Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 

1.Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

 1. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
 4. Mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu.
 5. Mokėti dirbti kompiuteriu (WordExcelPowerPoint, internetu ir elektroniniu paštu).
 6. Žinoti švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugos įstatymą, gebėti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus.
 7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti, analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, pagal priskirtą kompetenciją priimti sprendimus bei dirbti komandoje.
 8. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, siūlymus ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu.
 9. Turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis.
 10. Būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais, organizuoti tarptautinius trumpalaikius ir ilgalaikius projektus.

 

            Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

 

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 4. Užpildytą Pretendento anketą.
 5. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos  interneto svetainėje.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

            Papildoma informacija apie konkursą teikiama Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos raštinėje  tel. 8-698-76170.

Skip to content