KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. kovo 29 d. Nr. TS-39

Kėdainiai

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pripažinti netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS-50 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“su visais sprendimo pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybės meras                                                     Saulius Grinkevičius  

                PATVIRTINTA

                Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-39

  

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja Kėdainių rajone gyvenamąją vietą deklaravusių arba gyvenančių asmenų, kurių vaikai mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykloje) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą, teisę į mokinio reikmenis, mokinių reikmenų rinkinių sudarymo ir skyrimo tvarką.
 2. Ši tvarka netaikoma mokiniams,kurie:

2.1. mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;

2.2. kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka yra nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

 1. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
TEISĖ Į PARAMĄ MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI

 

 1. Mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programas, turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu:

4.1. vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio;

4.2. vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

 1. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokinio reikmenims apskaičiuojamos:

5.1.  pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje;

5.2. pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė, išskyrus 5.3. punkte nurodytus atvejus;

5.3. jeigu per 3 kalendorinius mėnesius, praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio, buvo gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už 2 ir daugiau kalendorinių mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos 5.1. punkte nustatyta tvarka;

5.4. jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio.

 1. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

 

III SKYRIUS
MOKINIO REIKMENŲ RINKINIŲ SUDARYMAS IR SKYRIMAS

 1. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
 2. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

8.1. pinigais;

8.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

 1. Jei mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu.
 2. Mokinio reikmenų rinkinius 9 punkte nustatytu atveju kiekvienam mokiniui sudaro seniūnijos arba Kėdainių pagalbos šeimai centro (Kėdainių miesto seniūnijoje) atsakingas darbuotojas. Darbuotojo prašymu, mokykla, kurioje mokinys mokosi, pateikia informaciją apie mokiniui reikalingus mokinio reikmenis. Mokinio reikmenų rinkiniai sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje, jau turimus mokinio reikmenis.
 3. Kaimiškosios seniūnijos surinktus pareiškėjo dokumentus per 5 darbo dienas pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius). Jeigu pateikti dokumentai pateikti ne visi, tokiu atveju jie grąžinami seniūnijai, kuri, surinkusi trūkstamus dokumentus, pakartotinai pateikia juos Socialinės paramos skyriui. Kėdainių miesto seniūnijos specialistai – pateikia Kėdainių miesto seniūnijos specialistams, atsakingiems už paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimą.
 4. Kėdainių miesto seniūnijos ir Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai patikrina dokumentus ir suveda duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą ir informacinę sistemą „Parama“.
 5. Sprendimas apie socialinės paramos mokiniams skyrimą/neskyrimą perduodamas seniūnijai (išskyrus Kėdainių miesto). Seniūnija per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie socialinės paramos skyrimą/neskyrimą jo pasirinktu būdu.
 6. Sprendimą dėl mokinio reikmenų skyrimo/neskyrimo priima Administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, Kėdainių miesto seniūnijoje –  miesto seniūnas.
 7. Sprendimas dėl mokinio reikmenų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos Socialinės paramos skyriuje arba Kėdainių miesto seniūnijoje.
 8. Priėmus sprendimą dėl mokinio reikmenų skyrimo, seniūnija pagal pareiškėjo gyvenamąją vietąišmoka mokinio atstovui paramą mokinio reikmenims, išskyrus mokiniui, patiriančiam socialinę riziką arba kai mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.
 9. Kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, seniūnijos atsakingas darbuotojas kartu su pareiškėju nuperka mokinio reikmenis. Kėdainių miesto seniūnijoje tokius asmenis mokinio reikmenimis aprūpina Kėdainių pagalbos šeimai centro atsakingi darbuotojai. Viešuosius pirkimus mokinio reikmenims įsigyti organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
 10. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.
 11. Administracijos direktorius, vadovaudamasis Socialinės paramos skyriaus ir Kėdainių miesto seniūnijos sprendimais, įsakymu paskirsto seniūnijoms lėšas mokinio reikmenims įsigyti iki rugpjūčio 15 dienos, rugsėjo 15 dienos, spalio 15 dienos, lapkričio 15, gruodžio 15 dienos.
 12. Administracijos Apskaitos skyrius:

20.1. pagal administracijos direktoriaus įsakymą per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos perveda seniūnijoms lėšas mokinio reikmenims įsigyti;

20.2. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, per 10 darbo dienų parengia valstybės biudžeto lėšų mokinio reikmenims įsigyti sąmatą.

 1. Seniūnijų buhalteriai:

21.1. už panaudotas lėšas iki einamųjų metų gruodžio 27 dienos atsiskaito Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui (pateikia ataskaitą F Nr. 2 ir visų dokumentų, patvirtinančių padarytas išlaidas, kopijas);

21.2. paramos mokinio reikmenims įsigyti išmoką iki rugpjūčio 20 dienos, rugsėjo 20 dienos, spalio 20 dienos, lapkričio 20 dienos ir iki gruodžio 20 dienos perveda pagal pateiktus mokėjimo žiniaraščius pareiškėjams į atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ar išmoka kasoje.

 1. Socialinės paramos skyrius pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

22.1. duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms už mokinio reikmenis finansuoti ateinantiems metams, informaciją apie numatomas nepanaudoti einamaisiais metais valstybės biudžeto lėšas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

22.2. savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių arba gyvenančių mokinių aprūpinimo mokinio reikmenims ataskaitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS
PAREIGA IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Pareiškėjo pareiga:

23.1. pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

23.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

23.3. sudaryti Savivaldybės administracijai galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

 1. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo Socialinės paramos skyriui grąžinti neteisėtai gautos paramos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės pramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Seniūnijų atsakingi darbuotojai atsakouž teisingą dokumentų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimą ir jų pateikimą laiku socialinę paramą mokiniams skiriantiems specialistams.
 3. Socialinę paramą mokiniams skaičiuojantys specialistai atsako už teisingą apskaičiavimą ir dokumentų parengimą laiku.

V SKYRIUS
SPRENDIMŲ DĖL SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO APSKUNDIMAS

 1. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________

Skip to content