Karjeros paslaugų teikimasAtžalyno“ gimnazijoje

 Karjera – tai visą gyvenimą trunkantis karjeros sprendimų priėmimo ir jų realizavimo procesas, kur kiekvienas pasirinkimo įgyvendinimas veda prie naujos karjeros situacijos ir naujų galimų karjeros alternatyvų.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ardarbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

VEIKLA

Veiklos turinys  2023-2024 m.m.
Susitikimų, paskaitų ir praktinių užsiėmimų su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais organizavimas.
Karjeros dienų organizavimas gimnazijoje.
Klasės valandėlių ugdymo karjerai temomis organizavimas.
Individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams sprendžiant karjeros planavimo ir savęs pažinimo problemas
Išvykų į aukštųjų mokyklų muges, įmones, edukacines pamokas organizavimas.
Gimnazijos internetinėje svetainėje teikti išsamią informaciją apie ugdymo karjerai veiklas.
Ugdymo karjerai kabinete  kaupti profesinio informavimo literatūrą.

Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė:

Vaida Kavaliauskienė – karjeros konsultantė, konsultuoja mokinius ir jų tėvus I-V 8.00 – 16.30 val.   120 kabinete.

Vilma Paulauskienė – socialinė pedagogė;

Audra Rutkauskienė – mokytoja, mokinių praktinės firmos vadovė.

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro ugdymo karjerai (prioritetinė paslauga), karjeros konsultavimo ir karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos ir karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

Ugdomos mokinių karjeros kompetencijos

 

Karjeros paslaugų teikimo principai:

  • prieinamumo;
  • nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
  • individualizavimo;
  • paslaugų kokybės.

Karjeros konsultavimo organizavimas „Atžalyno“ gimnazijoje:

Karjeros konsultanto tikslas – didinti mokinio sąmoningumą apie jo gyvenimo ir karjeros situaciją, jo reakciją (mintis, jausmus, elgesį) toje situacijoje, būti šalia mokinio, palaikyti jį pasirinkimuose, susijusiuose su karjer, bei suteikti informacijos, galinčios praversti formuojant karjerą.

  1. Visi mokiniai turi teisę mokyklos nustatyta tvarka gauti karjeros konsultacijas;
  2. karjeros konsultacijų metu taip pat padedama sudaryti mokinio karjeros planą/karjeros kompetencijų ir pasiekimų aplanką (angl. portfolio) ir jis periodiškai aptariamas;
  3. esant ribotiems karjeros konsultavimo ištekliams karjeros konsultavimo paslaugos paskirstomos atsižvelgiant į mokinių pasirengimo lygį, nustatomą įvertinant mokinius ir/arba tiriant mokinių karjeros paslaugų poreikius:

3.1.mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra žemas, siūlomos individualaus ir(ar) grupinio konsultavimo paslaugos (remiantis tyrimų duomenimis, individualaus konsultavimo poreikis gali svyruoti nuo 10 proc. iki 50 proc.);

3.2.mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra vidutinis, siūlomos trumpalaikės karjeros konsultanto, mokyklos psichologo arba kitų specialistų paslaugos. Su mokiniais aptariamos pagrindinės karjeros problemos, taip pat gali būti organizuojamos papildomos grupinio konsultavimo sesijos;

3.3.mokiniams, kurių pasirengimo lygis priimti karjeros sprendimus ir spręsti karjeros problemas yra aukštas, teikiama sąlyginai mažiau konsultacijų (jei yra riboti karjeros konsultavimo ištekliai), jie skatinami daugiau veikti savarankiškai;

3.4.bet kuriuo atveju rekomenduojama, kad kiekvienas mokinys ne mažiau kaip kartą per pusmetį turėtų aptarti savo mokymąsi ar(ir) karjeros planą su karjeros specialistu arba kitu tam pasirengusiu, mokinio pasirinktu mokytoju arba švietimo pagalbos specialistu.

3.5.esant poreikiui ir galimybėms teikiamos karjeros konsultacijos virtualioje erdvėje.

Skip to content