2022 m. išlaidų sąmata tūkst. eurų

LĖŠOS, REIKALINGOS GIMNAZIJOS VEIKLAI

SĄMATOS 2022 m.
Išlaidų pavadinimas Mokymo lėšos Aplinka Spec.

atsitiktinės

Spec. patalpų

nuoma

Iš viso
Darbo užmokestis 1127,7 286,8     1414,5
Socialinis draudimas 14,8 4,2     19
Pašalpos 1,6 5,9     7,5
Prekių ir paslaugų išlaidos: 35,1 80,7 8,5 5,0 129,4
Medikamentai   0,4     0,4
Ryšiai   1,0     1,0
Transportas   3,2 6,0   9,2
Komandiruotės   0,6     0,6
Materialiojo turto remonto išlaidos   6,3   1,0 7,3
Šildymas   25,0     25,0
Elektra   14,0     14,0
Vanduo   3,5     3,5
Šiukšlių išvežimas   5,6     5,6
Informacinių  technologijų prekės ir paslaugos 3,1 2,1     5,2
Vadovėliai ir mokymo pr. 10,7       10,7
Mokinių pažintinė veikla ir prof. orient. 2,2       2,2
Skaitmeninio ugdymo plėtra 15,1       15,1
Kitos prekės ir  paslaugos   18,7 2,5 4 25,2
Kvalifikacijos kėlimas 4 0,4     4,4
TURTO ĮSIGIJIMAS       3 3
IŠ VISO 1179,2 377,7 8,5 8 1573,4

 

Skip to content