KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. kovo 29  d. Nr. TS-40

Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašą(pridedama).
 2. Pripažinti netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS-49 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais sprendimo pakeitimais ir papildymais.

 

Savivaldybės meras                                              Saulius Grinkevičius

         PATVIRTINTA

         Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

        2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-40

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuojamokinių, kurie mokosi Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamo maitinimo organizavimą.
 2. Šis tvarkos aprašas netaikomas:

2.1. mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;

2.2. mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;

2.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose;

2.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

 1. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS
NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS, MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ, FINANSAVIMAS IR DYDŽIAI

 1. Mokiniams skiriama:

4.1.  pietūs;

4.2.  pusryčiai;

4.3.  pavakariai;

4.4. maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

 1. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.
 2. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.
 3. Šio tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.
 4. Savivaldybės administracija turi teisę mokiniams skirti nemokamą maitinimą (pusryčius, pietus, pavakarius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio. Tam tikslui gali būti panaudojama iki 6 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto lėšų.
 5. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, savivaldybės biudžeto lėšų ir nevalstybinių mokyklų lėšų.
 6. Nemokamo maitinimo išlaidų rūšys:

10.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams;

10.2.    patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.) finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų;

10.3. išlaidos nemokamam maitinimui administruoti (šią paramą administruojančių darbuotojų, atsakingų už šios paramos teikimą, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir kitos išlaidos) finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

 1. Šio tvarkos aprašo 10.3 punkte nustatytoms išlaidoms finansuoti iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams papildomai skiriama 4 procentai šio tvarkos aprašo 10.1 punkte nustatytoms išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Išlaidoms nemokamam maitinimui administruoti per kalendorinius metus panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas nemokamam maitinimui administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) finansuoti.
 2. 12. Nemokamam maitinimui vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžiai bendrojo ugdymo mokyklose nustatomi Kėdainių rajono Savivaldybės administracijos ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės paslaugų sutartimi, kitose bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir socialiniuose ir ugdymo centruose – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.

III SKYRIUS

 PAJAMŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI GAUTI APSKAIČIAVIMAS

 

 1. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos:

13.1. pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje;

13.2. pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė, išskyrus šio tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus atvejus.

 1. Jeigu per 3 kalendorinius mėnesius, praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio, buvo gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už 2 ir daugiau kalendorinių mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos šio tvarkos aprašo 13.1 punkte nustatyta tvarka.
 2. Jeigu kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo mėnesį bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė, išskyrus šio tvarkos aprašo 14 punkte nurodytus atvejus, mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas pagal praėjusio mėnesio iki kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo mėnesio pajamas ir teikiamas, kol bus pateikta informacija apie kreipimosi mėnesio pajamas ir priimtas naujas sprendimas dėl nemokamo maitinimo skyrimo, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo užpildyto socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams pateikimo dienos.
 3. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio.

 

IV SKYRIUS
NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 1. 17.Sprendimas dėl nemokamo maitinimo skyrimo mokiniams, turintiems teisę į socialinę paramą pagal šio tvarkos aprašo5, 6 ir 8 punktus, priimamas Socialinės paramos skyriuje arba Kėdainių miesto seniūnijoje (jeigu prašymas-paraiška pateiktas Kėdainių miesto seniūnijoje), vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu. Užpildomas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.
 2. 18. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi.
 3. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:

19.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

19.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

           19.3. mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

 1. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
 2. Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
 3. 22.Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. Šioje pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai pažyma buvo gauta mokykloje.

V SKYRIUS
NEMOKAMO MAITINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

 1. Mokyklų vadovai:

23.1. atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui, tikslinį panaudojimą;

23.2. organizuoja nemokamą maitinimą pagal mokyklos parengtą mokinių nemokamo maitinimo tvarką;

23.3. paskiria darbuotoją, atsakingą už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą, kuris pildo mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje ir iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikia jų popierinį variantą savivaldybės Socialinės paramos skyriui. Socialinės paramos skyrius atsitiktine tvarka patikrina mokyklų pateiktus nemokamo maitinimo registravimo žurnalus, jų duomenys turi sutapti su Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje pateikiamais duomenimis;

23.4. iki kiekvieno mėnesio 5 d. Socialinės paramos skyriui pateikia pažymas apie praėjusį mėnesį nemokamą maitinimą gavusius mokinius (pažymoje nurodomas nemokamus pietus, pusryčius ir pavakarius gavusių mokinių skaičius, jų kaina ir suma), kuris patikrinęs, ar sutampa duomenys su kitais, t.y. duomenimis, pateiktais mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnaluose, perduoda suderintas pažymas Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui;

23.5. pasibaigus kiekvienam kalendoriniam metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 d. pateikia Socialinės paramos skyriui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos formos mokinių nemokamo maitinimo praėjusio ketvirčio ataskaitą apie mokiniams suteiktą socialinę paramą. Kiekvienais metais iki sausio 5 d. kartu su praėjusių metų paskutinio ketvirčio ataskaita pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos formos metų ataskaitą apie suteiktą socialinę paramą. Formose nurodoma informacija apie asmenį, kuris atsakingas už galutinės informacijos ataskaitose parengimą ir galėtų patikslinti duomenis, jeigu to prireiktų: rengėjo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris bei elektroninio pašto adresas.

23.6. iki kiekvienų metų liepos mėn. 1 d. informuoja Socialinės paramos skyrių, kokios maitinimo rūšys (pietūs, pusryčiai, pavakariai, maitinimas mokyklos organizuojamose vasaros poilsio stovyklose) bus organizuojamos mokykloje.

 1. Socialinės paramos skyrius ir Kėdainių miesto seniūnija:

24.1. tikrina pareiškėjo pateiktą informaciją dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo;

24.2. esant Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 6 dalyje ir 15 straipsnio 4 dalyje nustatytoms aplinkybėms ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija, seniūnijų atsakingas darbuotojas tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

24.3. jeigu sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimtas ne Kėdainių rajono savivaldybėje, gavę informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos skiriant socialinę paramą mokiniams, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, atsakingi darbuotojai praneša apie tai savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, administracijos direktoriui arba jo įgaliotam administracijos valstybės tarnautojui.

 1. Socialinės paramos skyrius:

25.1. renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, analizuoja duomenis apie remiamus mokinius;

25.2. vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie valstybės biudžeto lėšų poreikį mokinių nemokamam maitinimui finansuoti ateinantiems metams, informaciją apie papildomas ar numatomas nepanaudoti lėšas einamaisiais metais;

25.3. kiekvieną ketvirtį iki pirmo ketvirčio mėnesio 15 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia mokinių nemokamo maitinimo praėjusio ketvirčio ataskaitą  ir kiekvienais metais iki sausio 15 d. teikia praėjusių metų paskutinio ketvirčio ir metinę mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ataskaitas.

 1. Apskaitos skyrius:

26.1. patvirtinus Savivaldybės biudžetą, per 10 darbo dienų parengia valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų nemokamam maitinimui finansuoti sąmatą;

26.2. gavęs iš tiekėjo sąskaitą faktūrą, patikrina, ar sutampa duomenys su kitais, t.y. duomenimis, pateiktais mokyklų pažymose, ir perveda lėšas maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei pagal sutartyje nurodytą terminą.

 

VI SKYRIUS
PAREIGA  IR ATSAKOMYBĖ

 1. Pareiškėjo pareiga:

27.1. pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

27.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

27.3. sudaryti Savivaldybės administracijai galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas ir surašyti buities tyrimo aktą;

 1. Seniūnijų atsakingi darbuotojai atsakouž tinkamą dokumentų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimą ir jų pateikimą laiku socialinę paramą mokiniams skaičiuojantiems Socialinės paramos skyriaus ir Kėdainių miesto seniūnijos specialistams.
 2. Socialinę paramą mokiniams skaičiuojantys specialistai atsako už teisingą apskaičiavimą ir sprendimų parengimą laiku.
 3. Mokyklų darbuotojai, pildydami mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus, atsakouž teisingą duomenų įvedimą į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą ir jų pateikimą nustatytu terminu Socialinės paramos skyriui.

VII SKYRIUS
SPRENDIMŲ DĖL NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMO APSKUNDIMAS

 

 1. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

Skip to content