LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-661 „DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO
2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-969 Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. V-661 „Dėl Asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ NUO 2019 METŲ Į AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 ir 6 dalis:
1. T v i r t i n u asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius:
1.1. išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje:
1.1.1. asmenims, 2019 metais ir 2020 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas:
1.1.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
1.1.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 1 priede įvertinimų atitikmenys, nurodyti Aprašo 2 priede;

2

1.1.1.3. matematikos valstybinio brandos egzamino, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;
1.1.2. asmenims, 2021 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas:
1.1.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
1.1.2.2. matematikos valstybinio brandos egzamino, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;
1.1.2.3. stojančiojo laisvai pasirenkamo valstybinio brandos egzamino;
1.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:
1.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros;
1.2.2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
1.2.3. užsienio kalbos;
1.2.4. matematikos;
1.2.5. istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
1.2.6. biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
1.2.7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
1.2.8. bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo;
2.2. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai taikomi asmenims, 2019 metais ir vėlesniais metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje;
2.3. šio įsakymo 1 punkte nurodyti rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat asmenims, iki 2018 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, šiems asmenims taikomi jų vidurinio išsilavinimo įgijimo metais švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti minimalūs rodikliai;
2.4. šio įsakymo 1 punkte nurodytiems asmenims, pretenduojantiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas, šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytas valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis 2019 metais ir 2020 metais skaičiuojamas iš šio įsakymo 1.1.1.1. ir 1.1.1.2 papunkčiuose nurodytų valstybinių brandos egzaminų, o 2021 metais skaičiuojamas iš šio įsakymo
1.1.2.1. ir 1.1.2.3. papunkčiuose nurodytų valstybinių brandos egzaminų;
2.5. asmenims, 2019 metais, 2020 metais ir 2021 metais pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalis.“

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                            Algirdas Monkevičius

Skip to content