ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

2022 m. vasario 1 d. Nr.V-18

Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi,

1. T v i r t i n u sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:

direktoriaus pavaduotojos ugdymui;

pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos;

vyriausiosios buhalterės;

ūkio administratoriaus.

Skip to content