SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS

Užtikrinti optimalų gimnazisto socialinio funkcionavimo ir vystymosi sąlygų sudarymą, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą, skatinant mokinių savarankiškumą, saviraišką bei iniciatyvumą, stiprinant mokymosi motyvaciją, vykdant prevencinę ir švietėjišką veiklą, stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp gimnazijos bendruomenės narių.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO UŽDAVINIAI

  1. Teikti mokiniams socialinę pedagoginę pagalbą bendradarbiaujant su socialinę pagalbą teikiančiomis institucijomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir kitomis institucijomis.
  2. Vykdyti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines priemones.
Specialistai Vardas ir pavardė Darbo laikas
Socialinė pedagogė Vilma Paulauskienė  I-IV   700-1600 val.
V        700-1500 val.
Pietų pertrauka 1200-1230 val.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Laganeckė  

I-IV  800-1500 val
V      Nedirba
Pietų pertrauka 1100-1130 val.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA  

 TIKSLAS

Teikti veiksmingą, mokinių ir mokytojų poreikius atitinkančią pagalbą.

UŽDAVINIAI

  1. Rengti ir įgyvendinti prevencijos projektus, programas, akcijas ir analizuoti jų veiksmingumą.

2.Teikti gimnazijos bendruomenės nariams socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

3.Analizuoti mokinių mokymosi motyvaciją, stebėti mokinių pamokų lankomumą.

4.Analizuoti mokinių ugdymo(si) poreikius, problemas ir jų priežastis; elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

5.Atlikti mokinių socialinių ir pedagoginių poreikių tyrimus.

Vaiko gerovės komisija 

 Pirmininkė Rasa Cicėnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė Audra Rutkauskienė – mokytoja.

Nariai:

Ašmontienė Valda – mokytoja;

Blinstrubienė Lina – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Krapikienė Asta – mokytoja

Mockienė Rasa – mokytoja;

Paulauskienė Vilma – socialinė pedagogė.

 SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

Ø Skatinti teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją.

Ø Teikti įvairiapusę socialinę pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.

Ø Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi.

Ø Telkti mokyklos bendruomenę ir visuomenės atstovus žalingų įpročių prevencijos veiklai.

Ø Realizuoti mokinių galimybę gauti  kelionės į mokyklą išlaidų kompensavimą.

Ø Atlikti tiriamąją veiklą.

Ø Vesti klasės valandėles prevencinėmis, bendravimo ir kitomis temomis.

Ø Vesti individualius ir grupinius pokalbius su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, sprendžiant mokykloje kylančias problemas.

Ø Kelti savo, kaip socialinio pedagogo, profesinę kvalifikaciją.

 KLASĖS VADOVO VEIKLA 

Ø Planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklą.

Ø Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas.

Ø Kontroliuoti mokinių pamokų lankomumą, stebėti mokinių elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų vykdymą, apie tai nuolat informuoti tėvus (įtėvius, globėjus ar rūpintojus) ir imtis adekvačių prevencijos priemonių, siekiant išspręsti įvairaus pobūdžio mokinių problemas.

Ø Prireikus kartu su socialiniu pedagogu lankyti vaikus namuose.

Ø Laiku tvarkyti vadovaujamos klasės mokinių dokumentus.

Skip to content