Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokinių  tėvų nuomonę apie ugdymo kokybę gimnazijoje. Tyrime dalyvavo II-IV klasių  mokinių tėvai. Tyrimo  duomenys  aptarti  direkcijos posėdyje ir mokytojų tarybos posėdyje, panaudoti tobulinant ugdymo procesą bei planuojant 2014 metų gimnazijos veiklą.

Apibendrinus tyrimo rezultatus buvo  gautos šios išvados:

  1. Akademinė aplinka gimnazijoje gerėja.

      1.1.Didžioji dauguma mokinių tėvų mano, kad gimnazijos  mokytojai vertina jų vaikų pastangas, tiki jų sėkme, vaiką vertina ir pažymius rašo teisingai, objektyviai, namų darbų apimtys yra optimalios savo apimtimi, tėvus tenkina tvarka ir drausmė pamokų metu.

      1.2.Sumažėjo tėvų, manančių, kad vaikas po pamokų gimnazijoje randa užtektinai įdomios veiklos ir užsiėmimų.

  1. Emocinė aplinka yra palanki mokinių ugdymui(si).

      2.1. Didžioji dauguma mokinių tėvų mano, kad klasės vadovai yra geranoriški jų vaikams, elgiasi su jais teisingai, mokytojai gerbia tėvus, vertina jų nuomonę ir visada pasirengę su jais bendrdarbiauti, tėvai pasitiki gimnazijos mokytojais kaip dalyko specialistais.

      2.2. Sumažėjo mokinių tėvų, patenkintų, kad vaikas mokosi būtent šioje gimnazijoje, ir manančių, kad vaikui patinka gimnazijoje.

  1. Socialinė  aplinka gimnazijoje gerėja.

      3.1.Padaugėjo mokinių tėvų, manančių, kad informacijos apie vaiko mokymąsi ir elgesį gimnazijoje pakanka, jiems įdomūs ir naudingi tėvų susirinkimai, pakanka informacijos apie specialistų pagalbą, kuria gali pasinaudoti vaikas, tėvai mano, kad jei vaikas prasižengia, su juo elgiamasi sąžiningai ir teisingai.

      3.2. Mokinių tėvams nepakanka informacijos apie  vykdomą žalingų įpročių prevenciją (2013m. teiginiui pritarė 80% respondentų).

  1. Gimnazijos valgykloje teikiamos maitinimo paslaugos kokybė gerėja.
Skip to content