Nuo 2018 m. sausio 2 dienos priimami mokinių, jų tėvų (globėjų) prašymai mokytis I klasėje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių ,,Atžalyno” gimnazija, bendroji gimnazija, skirta 15–18 metų mokiniams mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą: Akacijų, Alyvų, Alksnių, J. Basanavičiaus g. (nuo Nr. 67), Beržų, Teklės Bružaitės, Antano Būdvyčio, Chemikų, Dvaro, Eglių, Gegučių, Gluosnių gatvės, Ievų skersgatvis, Janušavos gatvė, Janušavos aikštė, Jazminų, Kadagių, A. Kanapinsko gatvės, Kaštonų skersgatvis, Klevų, Lakštingalų, Lauko, Liaudies gatvės, Liepų takas, Lygioji, Mindaugo, Paparčių gatvės, Parko skersgatvis, Juozo Paukštelio, Pavasario, Putinų, Pauliaus Rabikausko gatvės, Ramybės skveras, Rasos, Respublikos gatvės, Saulės skersgatvis, Skroblų, Topolių, Uosių, Juozo Urbšio gatvės, Vasaros skveras, Vyturių, Žalgirio, Žemčiūgų gatvės; Kėdainių miesto seniūnijos kaimai.

      Prašymai pradėti mokytis bendrojoje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo programas ir dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, priimami tik į vieną pasirinktą bendrąją mokyklą nuo sausio 2 d. iki rugsėjo 1 d.

      Rezultatai apie preliminarų priėmimą mokytis bendrojoje mokykloje skelbiami ne vėliau kaip birželio 10 d. mokyklos interneto svetainėje.

      Prašymai priimami gimnazijos raštinėje 7.30 – 16.00 val. Reikia pateikti šiuos dokumentus: vaiko asmens dokumento kopiją. Prašymą reikia atvykti rašyti vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) kartu su būsimu mokiniu.

I gimnazijos klasių mokiniai 2020/2021 mokslo metais  mokysis šiuos dalykus 

Dalykai Pamokų skaičius per savaitę 
   
Dorinis ugdymas 1
Kalbos:  
Lietuvių kalba 4
Užsienio kalba (anglų k.) 3
Užsienio kalba(rusų k., vokiečių k.) 2
Matematika 3
Gamtamokslinis ugdymas:  
Biologija 2
Fizika 2
Chemija 2
Informacinės technologijos 1
Socialinis ugdymas:  
Istorija 2
Pilietiškumo  pagrindai 1
Geografija 2
Meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūra:  
Dailė 1
Muzika 1
Technologijos 1,5
Kūno kultūra 2
Žmogaus sauga 0,5
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 31

Galės pasirinkti šiuos  pasirenkamuosius dalykų ir dalykų modulius

Pasirenkamieji dalykai ir dalykų  moduliai: 1*
Ekonomika ir verslumas 0,5*
Įvairių uždavinių sprendimo būdai

(Pagilinto matematikos kurso modulis)

0,5*
Teksto skaitymas, suvokimas ir kūrimas

(Pagilinto lietuvių kalbos kurso modulis)

0,5*
Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas 0,5*
Tipinių matematikos klaidų analizė 0,5*
Darbas su istorijos šaltiniais 0,5*
Eksperimentiniai fizikos uždaviniai 0,5*
Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas 0,5*
Maksimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 32

 *Pasirenkamiesiems dalykams ir dalykų moduliams skiriama  viena valanda  

Neformaliojo ugdymo švietimo valandos skiriamos: 

Ø  mokinių saviraiškai ir laisvalaikiui,

Ø  kryptingam meniniam ugdymui (muzikos, šokio, dramos, dailės kryptys),

Ø  kūno kultūrai ir sportui (krepšinis, tinklinis, jėgos ugdymas, lengvoji atletika, smiginis, badmintonas)

Ø  gamtosauginei veiklai,

Ø  pilietiniam ugdymui (jaunieji žurnalistai, gimnazistų laisvalaikio klubas, maironiečių draugija, jaunieji policijos rėmėjai, mokinių demokratinė asociacija, gimnazijos istorijos būreliai).

Skip to content