Nuo 2024 m. sausio 2 d. priimami mokinių, jų tėvų (globėjų) prašymai mokytis I klasėje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  Į Kėdainių ,,Atžalyno” gimnaziją priimami progimnazijų mokiniai mokytis  pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį gyvenantys šiose gatvėse: Akacijų, Alyvų, Alksnių, J. Basanavičiaus g. (nuo Nr. 67), Beržų, Teklės Bružaitės, Antano Būdvyčio, Chemikų, Dvaro, Eglių, Gegučių, Gluosnių gatvės, Ievų skersgatvis, Janušavos g., Janušavos aikštė, Jazminų, Kadagių, A. Kanapinsko, Kaštonų skersgatvis, Klevų, Lakštingalų, Lauko, Liaudies, Liepų takas, Lygioji, Mindaugo, Paparčių, Parko skersgatvis, Juozo Paukštelio, Pavasario, Putinų, Pauliaus Rabikausko, Ramybės skveras, Rasos, Respublikos, Saulės skersgatvis, Skroblų, Topolių, Uosių, Juozo Urbšio , Vasaros skveras, Vyturių, Žalgirio, Žemčiūgų  bei Kėdainių miesto seniūnijos kaimuose.

      Rezultatai apie preliminarų priėmimą mokytis gimnazijoje  skelbiami ne vėliau kaip iki birželio 10 d.

Prašymai priimami gimnazijos raštinėje 8.00 – 16.00 val. pateikus mokinio  asmens dokumento kopiją. Prašymą reikia atvykti rašyti vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) kartu su būsimu mokiniu.

I gimnazijos klasių mokiniai 2024/2025 mokslo metais  mokysis šiuos dalykus: 

Dalykai Pamokų skaičius per savaitę 
Dorinis ugdymas 1
Kalbos:
Lietuvių kalba 5
Užsienio kalba (anglų k.) 3
Užsienio kalba(rusų k., vokiečių k.) 2
Matematika 4
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija 2
Fizika 2
Chemija 2
Informacinės technologijos 1
Socialinis ugdymas:
Istorija 2
Pilietiškumo  pagrindai 1
Geografija 2
Meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūra:  
Dailė 1
Muzika 1
Technologijos 1,5
Kūno kultūra 2
Žmogaus sauga 0,5
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 31

Galės pasirinkti šiuos  pasirenkamuosius dalykų ir dalykų modulius

Pasirenkamieji dalykai ir dalykų  moduliai: 1*
Ekonomika ir verslumas 0,5*
Įvairių uždavinių sprendimo būdai

(Pagilinto matematikos kurso modulis)

0,5*
Teksto skaitymas, suvokimas ir kūrimas

(Pagilinto lietuvių kalbos kurso modulis)

0,5*
Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas 0,5*
Tipinių matematikos klaidų analizė 0,5*
Darbas su istorijos šaltiniais 0,5*
Eksperimentiniai fizikos uždaviniai 0,5*
Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas 0,5*
Maksimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 32

 *Pasirenkamiesiems dalykams ir dalykų moduliams skiriama  viena valanda  

Neformaliojo ugdymo švietimo valandos skiriamos: 

Ø  mokinių saviraiškai ir laisvalaikiui,

Ø  kryptingam meniniam ugdymui (muzikos, šokio, dramos, dailės kryptys),

Ø  kūno kultūrai ir sportui (krepšinis, tinklinis, jėgos ugdymas, lengvoji atletika, smiginis, badmintonas)

Ø  gamtosauginei veiklai,

Ø  pilietiniam ugdymui (jaunieji žurnalistai, gimnazistų laisvalaikio klubas, maironiečių draugija, jaunieji policijos rėmėjai, mokinių demokratinė asociacija, gimnazijos istorijos būreliai).

Skip to content