Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas prasideda 11 klasėje.

Kuo skiriasi vidurinis ugdymas, nuo pagrindinio:

 • mokosi mažiau dalykų (nuo  9 iki 13),
 • savaitinis pamokų skaičius per dvejus metus nuo 56-64 val.
 • dalykus galima  mokytis dviem lygiais   ( bendrasis ir išplėstinis kursai),
 • mokymosi turinį sudaro bendrojo lavinimo turinys – 60% viso pamokų laiko (38 savaitinės pamokos per dvejus metus) ir mokinio pasirinktas mokymosi turinys – 40 % viso pamokų laiko (nuo 18 iki 26 savaitinių pamokų per dvejus metus),
 • išplėstinių kursų skaičius neribojamas,
 • galima rinktis įvairius pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius.
 • išnyksta klasių sistema, mokiniai mokosi įvairiose mobiliose grupėse, sudarytose iš tos pačios arba paralelių klasių mokinių, kurie mokosi tą patį pasirenkamąjį dalyką arba privalomą dalyką tuo pačiu kursu, tą patį pasirenkamąjį dalyką ar dalyko modulį.
Branduolio dalykai ( privalomas): Privalomas pamokų sk. per dvejus metus Pastabos
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
2 val.
Lietuvių kalba
8 val Galima mokytis bendruoju ir išplėstiniu kursais
Anglų kalba (arba kita pirmoji užsienio k.) 6 val.
Socialinio ugdymo dalykas (Istorija arba geografija) 4 val.
Matematika
6 val.
Gamtos mokslų dalykas  (arba fizika, arba chemija arba biologija) 4 val.
Menų arba technologijos dalykas (dailė, šokis, muzika, teatras, statyba ir medžio apdirbimas, turizmas ir mityba) 2 val.
kūno kultūra (bendroji arba pasirinkta sporto šaka) 4-6 val
Branduolio dalykų privalomas pamokų skaičius 38 val.
Galimi individualaus ugdymo plano dalykai:    
Pasirenkamasis dalykas:

II-oji užsienio kalba

Informacinės technologijos

II-asis socialinio ugdymo dalykas

Kiti pasirinkti gamtos mokslai

  Galima mokytis bendruoju ir išplėstiniu kursais
Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai:

Braižyba

Ekonomika

Psichologija

Karjeros planavimas

   
Įvairių dalykų moduliai:

 

   
Pasirenkamsis individualaus plano pamokų skaičius Nuo18 iki 26 val.  

 

Siūlomas  dalykų modulių sąrašas

Eil Nr. Pavadinimas
1.    Istorinių dokumentų analizė
2.    Politinis žemėlapis (geografija)
3.    Kalbos vartosena (rusų kalba)
4.    Eksperimentinė biologija.
5.    Grafinių ir eksperimentinių uždavinių sprendimas (fizika).
6.    Kiekybiniai ir kokybiniai uždaviniai (chemija)
7.    Matematikos teminio kartojimo uždaviniai, ruošiantis brandos egzaminui. (A kursui)
8.    Probleminiai ir nestandartiniai matematikos uždaviniai.(A kursui)

 

GALIMI TOKIE INDIVIDUALŪS PLANAI

2024-2025 m.m., 2025-2026 m.m.

Socialinių mokslų kryptis

kursas Pam sk. kursas Pam sk. kursas Pam sk.
Dorinis ugdymas   (tikyba, etika) 2 2 2
Kalbos:
Lietuvių kalba A 12 A 12 A 12
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) B2 8 A 8 A 8
Užsienio kalba (2-oji): B1 8 B2 8
 • Vokiečių kalba
 • Rusų kalba
Socialiniai mokslai:
Istorija A 6 A 6 A 6
Geografija B  4 A 6
Gamtos ir tikslieji mokslai:
Matematika A 9 A 9 A 9
Informacinės technologijos A 4 B 2
Gamtos mokslas ( vienas) (fizika, chemija, biologija) B 4 B 4 B 4
Menai ir technologijos:(vienas) B 4 4 4
 • Dailė
 • Muzika
 • Teatras
 • Šokis
 • Statyba ir medžio apdirbimas
 • Turizmas ir mityba
 • Verslas ir vadyba
Kūno kultūra: (renkasi vieną) B 4 B 4 B 4
 • Bendroji kūno kultūra
 • Pasirinkta sporto šaka:
                   Krepšinis
             Aerobika
Pasirenkamieji dalykai:
Ekonomika 1 1
Psichologija
Prancūzų kalba
Karjeros planavimas 1
Dalykų moduliai:
Matematika 1 1 2
Istorija 1 1 1
Geografija 1 1
Iš viso: 63 64 63

Kalbų kryptis

kursas Pam sk. kursas Pam sk. kursas Pam sk. kursas Pam sk.
Dorinis ugdymas   (tikyba, etika) 2 2 2 2
Kalbos:
Lietuvių kalba A 12 A 12 A 12 A 12
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) B1 8 B1 8 B2 8 B2 8
Užsienio kalba (2-oji): B1 6 B2 6 B2 6 B1 6
 • Vokiečių kalba
 • Rusų kalba
Socialiniai mokslai:
Istorija A 6 A 6 A 6 A 6
Geografija A 6 B 4 B 4 A ar B 4-6
Gamtos ir tikslieji mokslai:
Matematika B 8 B 8 B 8 B 8
Informacinės technologijos A-B 2-4 A-B 2-4 A-B 2-4 A-B 4-2
Gamtos mokslas (fizika, chemija, biologija) B 4 B 4 4 B 4
Menai ir technologijos:(vienas) B 4 B 4 B 4 B 4
 • Dailė
 • Muzika
 • Teatras
 • Šokis
 • Statyba ir medžio apdirbimas
 • Turizmas ir mityba
 • Verslas ir vadyba
Kūno kultūra: B 4 B 4 B 4 B 4
 • Bendroji kūno kultūra
 • Pasirinkta sporto šaka:
                   Krepšinis
             Aerobika
Pasirenkamieji dalykai: 1 1 1
Ekonomika
Psichologija
Karjeros planavimas
Dalykų moduliai:
Istorija 1 1 1
II užsienio  kalba 1 1 1
Geografija
Iš viso: 61-63 61-63 61

 

Gamtos mokslų kryptis 

kursas Pam sk. kursas Pam sk. kursas Pam sk.
Dorinis ugdymas   (tikyba, etika) 2 2 2
Kalbos:
Lietuvių kalba B-A 10-12 B-A 10-12 B-A 10-12
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) B1-B2 8 B1-B2 8 B1-B2 8
Socialiniai mokslai:
Istorija B 4 A 6
Geografija B 4
Gamtos ir tikslieji mokslai:
Matematika B 8 A 9 B 8
Informacinės technologijos B 2 B 2
Gamtos mokslai
Fizika B 4 B 4
Biologija B 4 A 6
Chemija B 4 A 6 A-B 6-4
Menai ir technologijos:(vienas) B 4 B 4 4
 • Dailė
 • Muzika
 • Teatras
 • Šokis
 • Statyba ir medžio apdirbimas
 • Turizmas ir mityba
 • Verslas ir vadyba
Kūno kultūra: B 4 B 4 4
 • Bendroji kūno kultūra
 • Pasirinkta sporto šaka:
                   Krepšinis
             Aerobika
Pasirenkamieji dalykai:
Ekonomika
Psichologija 1 1
Braižyba
Karjeros planavimas 1 1
Dalykų moduliai:
Matematika 1 1
Chemija 2
Biologija 2 2
Iš viso: 60-64 61-64 60-64

 

Tiksliųjų mokslų kryptis 

kursas Pam sk. kursas Pam sk. kursas Pam sk.
Dorinis ugdymas   (tikyba, etika) 2 2 2
Kalbos:
Lietuvių kalba B 10 B 10 A 12
Užsienio kalba (1oji – anglų kalba) B1 8 B2 8 B2 8
Socialiniai mokslai:
Istorija B       4 A 6
Geografija B 4
Gamtos ir tikslieji mokslai:
Matematika B 8 A 9 A 9
Informacinės technologijos A 4 A 2 A 4
Gamtos mokslai
Fizika B 4 A 7 A 7
Biologija
Chemija B 4 B 4
Menai ir technologijos:(vienas) B 4 B 4 4
 • Dailė
 • Muzika
 • Teatras
 • Šokis
 • Statyba ir medžio apdirbimas
 • Turizmas ir mityba
 • Verslas ir vadyba
Kūno kultūra: B 4 B 4 4
 • Bendroji kūno kultūra
 • Pasirinkta sporto šaka:
                   Krepšinis
             Aerobika
Pasirenkamieji dalykai:
Ekonomika 1
Psichologija
Braižyba 1 1
Karjeros planavimas
Dalykų moduliai:
Matematika 1 2 2
Lietuvių 1 1 1
Anglų kalba 1 1 1
Fizika 1 1 1
Iš viso: Iki 64 61-64 60-64

 

___________ klasės mokini(ės)_____________________________ individualaus ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Kursas Pam. per dvejus metus sk.
Dorinis ugdymas:  

9-13 dalykų

 

 

 

 

 

 

 

9-13 dalykų

     

 

56-64 pamokos per dvejus metus

 

 

 

 

 

 

 

56-64 pamokos per dvejus metus

Tikyba    
Etika    
Lietuvių kalba    
Užsienio kalba (1oji )    
Užsienio kalba (2-oji):
 • Vokiečių kalba
   
 • Rusų kalba
   
Socialinis ugdymas:    
Istorija    
Geografija    
Matematika    
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas:    
Biologija    
Fizika    
Chemija    
Menai, technologijos, integruotas menų ir technologijos kursas:    
 • Dailė
   
 • Šokis
 • Muzika
 • Teatras
   
 • Verslas ir vadyba
 • Turizmas ir mityba
 • Statyba ir medžio apdirbimas
Kūno kultūra    
 • Bendroji kūno kultūra
Pasirinkta sporto šaka:
 • Krepšinis
 • Aerobika
Iš viso branduolio pamokų skaičius:    
Pasirenkamieji dalykai:
Ekonomika
Braižyba
Psichologija
Karjeros planavimas
Dalykų moduliai:
II užsienio kalbos
Matematikos
Informacinių technologijų
Fizika
Chemija
Biologija
Istorija
Geografija
Iš viso:        

 

Plano, kurį reikia užpildyti, pavyzdys iš kitų mokyklų ateinantiems  mokiniams

Individualaus plano pavyzdys ateinantiems iš kitų mokyklų

_______________________________________________ mokyklos

mokini(ės)_____________________________ individualaus ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Kursas Pam. per dvejus metus sk.
Dorinis ugdymas:  

9-13 dalykų

 

 

 

 

 

 

 

9-13 dalykų

     

 

56-64 pamokos per dvejus metus

 

 

 

 

 

 

 

56-64 pamokos per dvejus metus

Tikyba    
Etika    
Lietuvių kalba    
Užsienio kalba (1oji )    
Užsienio kalba (2-oji):
 • Vokiečių kalba
   
 • Rusų kalba
   
Socialinis ugdymas:    
Istorija    
Geografija    
Matematika    
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas:    
Biologija    
Fizika    
Chemija    
Menai, technologijos, integruotas menų ir technologijos kursas:    
 • Dailė
   
 • Šokis
 • Muzika
 • Teatras
   
 • Verslas ir vadyba
 • Turizmas ir mityba
 • Statyba ir medžio apdirbimas
Kūno kultūra    
 • Bendroji kūno kultūra
Pasirinkta sporto šaka:
 • Krepšinis
 • Aerobika
Iš viso branduolio pamokų skaičius:    
Pasirenkamieji dalykai:
Ekonomika
Braižyba
Psichologija
Karjeros planavimas
Teisės pagrindai
Dalykų moduliai:
II užsienio kalbos
Matematikos
Informacinių technologijų
Fizika
Chemija
Biologija
Istorija
Geografija
Iš viso:        

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKŲ IR JŲ KURSŲ LENTELĖ

(savaitinių pamokų skaičius nurodytas dvejiems metams)

Bandrasis kursas Išplėstinis kursas
savaitinių pam. sk. savaitinių pam. sk.
Tikyba 2 –
Etika 2 –
Lietuvių kalba 10 12
Užsienio kalba (1-oji)( privaloma) 6 6
Užsienio kalba (2-oji) 6 6
Istorija 4 6
Geografija 4 6
Matematika 8 9
Informacinės technologijos 2 4
Biologija 4 6
Fizika 4 7
Chemija 4 6
Menai 4 6
Bendroji kūno kultūra 4 8
Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai
Ekonomika 2
Braižyba 1
Psichologija 1
Karjeros planavimas 1
Dalykų moduliai:    
II užsienio kalbos 1  
Matematikos  (A kursui) 1+1  
Informacinių technologijų 1  
Fizika 1  
Chemija 2  
Biologija 2  
Istorija 1  
Geografija 1  
Kiti 1  

 

Skip to content