Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija – MDA, kuri inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo(si) organizavimo, vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių veiklą, dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl veiklos organizavimo, dalyvauja KRMT ir LMS organizuojamose veiklose.
     MDA narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Gimnazijos direktorius.  MDA nariai yra klasių susirinkimų deleguoti mokiniai, išrinkti remiantis demokratiniu rinkimų principu – atviru balsavimu. MDA biurą sudaro: gimnazijos mokinių taryba, pirmininkas, sekretorė, pavaduotojas, reklamos, konkursų organizatoriai, akcijų organizatoriai, komunikacijos atstovas, uniformų dėvėjimo kontrolieriai.

    MDA vadovauja išrinktas pirmininkas, kuris yra Gimnazijos tarybos narys. 

Skip to content